Algemene Voorwaarden

Welkom bij Wooddies! Hier vindt u onze algemene voorwaarden.

1. Definities


L.Capital: L.Capital B.V., gevestigd te Almere onder KvK nr. 76628779.
Klant: degene met wie L.Capital een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Vande en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en  leveringen van diensten of producten door of namens Wooddies. 

2.2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen die Wooddies hanteert zijn aan bedrijven in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals  administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders  overeengekomen. 

3.2. Alle prijzen die Wooddies hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Wooddies te allen tijde wijzigen.

3.3. Partijen komen voor een dienstverlening door Wooddies een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

3.4. Wooddies is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

3.5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Wooddies de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

3.6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen,  dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. 

3.7. Wooddies heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

3.8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Wooddies prijsaanpassingen meedelen aan de klant. 

3.9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Wooddies op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 

4. Betalingen en betalingstermijn

4.1. Wooddies mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

4.2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan. 

4.3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen  bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is,  zonder dat Wooddies de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 

4.4. Wooddies behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

5. Gevolgen niet tijdig betalen

5.1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Wooddies gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor  handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een  hele maand wordt gerekend. 

5.2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding  verschuldigd aan Wooddies. 

5.3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5.4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Wooddies zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting  heeft voldaan. 

5.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Wooddies op de klant onmiddellijk opeisbaar.

5.6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Wooddies, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Wooddies te betalen.

6. Recht van reclame

6.1. Zodra de klant in verzuim is, is Wooddies gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant  geleverde producten.

6.2. Wooddies roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

6.3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht  betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Wooddies, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant. 

7. Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

8. Retentierecht

8.1. Wooddies kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle  nog openstaande rekeningen ten aanzien van Wooddies heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft  gesteld.

8.2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is  aan Wooddies.

8.3. Wooddies is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

9. Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Wooddies te verrekenen met een vordering op Wooddies.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Wooddies blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten  aanzien van Wooddies op grond van wat voor met Wooddies gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het  tekortschieten in de nakoming. 

10.2. Tot die tijd kan Wooddies zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

10.3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

10.4. Indien Wooddies een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Wooddies het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

11. Levering

11.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

11.2. Levering vindt plaats bij Wooddies, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

11.3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

11.4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Wooddies het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

11.5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Wooddies kan tegenwerpen.

12. Levertijd

12.1. De door Wooddies opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of  schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

12.2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een  (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Wooddies. 

12.3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de  overeenkomst te ontbinden, tenzij Wooddies niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen  hierover iets anders hebben afgesproken.

13. Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

14. Verpakking en verzenden

14.1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Wooddies niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

14.2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Wooddies, bij gebreke waarvan Wooddies niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

15. Verpakking en verzenden

15.1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,  ontploffings- en waterschade evenals diefstal: 
• geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst 
• zaken van Wooddies die bij de klant aanwezig zijn 
• zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd 

15.2. De klant geeft op eerste verzoek van Wooddies de polis van deze verzekeringen ter inzage.

16. Verpakking en verzenden

16.1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel  kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 

16.2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

17. Garantie

17.1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Wooddies enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

17.2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage,  constructie of materiaal.

17.3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte  wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet  duidelijk kan worden vastgesteld. 

17.4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

18. Ruilen

18.1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
• het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
• het product is nog niet gebruikt

18.2. Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

19. Uitvoering van de overeenkomst

19.1. Wooddies voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

19.2. Wooddies heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

19.3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel  afgesproken voorschot door de klant. 

19.4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Wooddies tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

19.5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Wooddies tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de  daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. 

20. Informatieverstrekking door de klant

20.1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Wooddies.

20.2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

20.3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Wooddies de betreffende bescheiden.

20.4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Wooddies redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden  beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra  kosten en extra uren voor rekening van de klant. 

21. Geheimhouding

21.1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Wooddies ontvangt geheim.

21.2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Wooddies waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Wooddies schade kan berokkenen.

21.3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.

21.4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: 
• die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het  gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant 
• die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

21.5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

22. Boetebeding

22.1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete. 
• is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000 
• is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000 

22.2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

22.3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen  sprake te zijn van enige vorm van schade. 

22.4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten  van Wooddies waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

23. Vrijwaring

De klant vrijwaart Wooddies tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Wooddies geleverde producten en/of diensten.

24. Klachten

24.1. De klant dient een door Wooddies geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

24.2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht  verwachten, dan dient de klant Wooddies daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de  tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

24.3. Consumenten dienen Wooddies uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

24.4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Wooddies in staat is hierop adequaat te reageren.

24.5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

24.6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Wooddies gehouden kan  worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

25. Ingebrekestelling

25.1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Wooddies.

25.2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Wooddies ook daadwerkelijk (tijdig)

26. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Wooddies een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige  bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Wooddies verschuldigd zijn.

27. Aansprakelijkheid Wooddies

27.1. Wooddies is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet  of bewuste roekeloosheid. 

27.2. Indien Wooddies aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband  houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 

27.3. Wooddies is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

27.4.  Indien Wooddies aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten  (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een  verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

27.5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en  gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de  overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

28. Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Wooddies vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

29. Recht op ontbinding

29.1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Wooddies toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

29.2. Is de nakoming van de verplichtingen door Wooddies niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Wooddies in verzuim is.

29.3. Wooddies heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Wooddies kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

30. Overmacht

30.1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Wooddies in de nakoming van  enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Wooddies kan worden toegerekend in een van de wil  

van Wooddies onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of  gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Wooddies kan worden  verlangd. 

30.2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog,  opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen,  onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

30.3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Wooddies 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Wooddies er weer aan kan voldoen.

30.4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden

30.5. Wooddies is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

31. Wijziging van de overeenkomst

31.1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

31.2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

32. Wijziging algemene voorwaarden

32.1. Wooddies is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

32.2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

32.3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Wooddies zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

32.4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

33. Overgang van rechten

33.1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de  voorafgaande schriftelijke instemming van Wooddies.

33.2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

34. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

34.1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

34.2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van  wat Wooddies bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

35. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

35.1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

35.2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Wooddies is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om  kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 02 januari 2023.

36. Contactgegevens

Wooddies is bereikbaar via 0648369400, voor vragen, klachten, of informatie.

Door het plaatsen van een bestelling bij Wooddies, stemt u in met deze algemene voorwaarden.

Laatst bijgewerkt op 01-10-2023

L.Capital B.V.
Bolderweg 2
76628779
Luca@wooddies.nl